Obchodní podmínky

 

 1. Základní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží (produktů) mezi společností Tajemné elixíry (dále jen prodávající/podnikatel) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující). Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
  2. Kupující při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu informace o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu a číslo občanského průkazu u fyzických osob, osvědčení o registraci plátce daně) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
  3. Prodávající
   Jana šafářová a Michal Šafář
  4. Tajemné Elixíry
   Lobodice 220
   751 01 TOVAČOV
   Česká republika
  5. Kupující
   Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
  6. Spotřebitel bez IČ
   Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

   Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.
  7. Prodejce
   Při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. 

   Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

   Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
  8. Spotřebitel s IČ nebo prodejce bez smluvně upravených vztahů
   Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

   Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
 2. Bezpečnost a ochrana informací

  1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a jejich zpracování se řídí platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.
  2. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem (sdělení jména a adresy dodání).
  3. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze společnosti.
  4. Vytvořením závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 3. Otevírací doba

  1. Osobní odběr zboží na adrese Tajemné elixíry, Na Letišti 42, 750 02 ,Bochoř, Česká republika

   -- !! Otevřeme kdykoliv dle telefonické domluvy předem !! --

  2. Objednávky přes internetový obchod na adrese : Tajemné elixíry 24h denně, 7 dní v týdnu
  3. Příjem objednávek na zboží skladem s expedicí do třetího pracovního dne po ČR
  4. Příjem objednávek pro expedici ještě týž den po ČR: do 12h nutno uvest v objednávce do poznamek
  5. Informace elektronicky (email, ): v pracovní dny s odpovědí do max. 24h
 4. Cenové kategorie

  1. Všechny ceny jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH
  2. Ceny uvedené v katalogu a dalších materiálech jsou orientační a mohou být předmětem změny.
  3. Cenové kategorie jsou určeny takto:
   EU (End User) – koncový spotřebitel prodávaného zboží
   D (Dealer) – dealer, resp. stálý odběratel většího počtu zboží
  4. Cenová kategorie D se sjednává individuálně podle uvážení prodejce.
 5. Objednávání

  1. Objednávat je možno následujícími způsoby:
  2. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
  3. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
  4. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu udaného u dané akce, či do vyprodání zásob.
  5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
  7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  8. Balné je již započítané k ceně výrobku.  Pojištění výrobku poškození dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je dodavatelem zajištěno.
  9. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Po zadání všech kontaktních údajů a vložení požadovaného zboží do tzv. košíku kupující objednávku odešle/potvrdí. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Odesláním objednávky kupujícího dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
  10. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího.
  11. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
   1. obchodní firmu a sídlo kupujícího (místo podnikání).
   2. IČ a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH.
   3. Množství požadovaných kusů produktu.
   4. Obchodní firmu a podpis oprávněného zástupce kupujícího.
  1. Na základě řádné objednávky kupujícího vystaví prodávající „potvrzení objednávky“, v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství produktu, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Kupující má právo do 1 dne od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu návrh na změnu objednávky a to pouze v případě, že produkty nebyli již kupujícímu fakturovány. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je objednávka ve formě uvedené v potvrzení objednávky považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktu, přičemž tyto skutečnosti byly zapříčiněny prokazatelně nezávisle na vůli prodávajícího.
  2. Potvrzení objednávky nelze mezi stranami považovat za přijetí termínu plnění, navrhovaného kupujícím. Termín plnění se sjednává standardně na nejvýše 45 dní ode dne potvrzení objednávky. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit. V takovém případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 15 dnů po potvrzení objednávky. Při nedodržení sjednaného termínu plnění má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy sjednané na základě své objednávky bez dalších sankcí.
  3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu nebo její zálohu v požadované výši ještě před dodáním produktu.
  4. Po vyexpedování objednávky je kupující povinen tuto zásilku převzít. V případě že tak neučiní, je kupující obeznámen s tím, že po něm může být požadováno uhrazení veškerých zbytečně vynaložených nákladů a škod vzniklých v důsledku neplnění předmětu kupní smlouvy. Pokud toto bude prodávající požadovat na základě konkrétního návrhu smluvní pokuty, vyžaduje se k ní souhlas kupujícího.
  5. Prodávající je povinen expedovat dodávku do 14 pracovních dnů
  6. Společně s dodávkou zboží prodávající na vyžádání vystaví a zašle kupujícímu fakturu – daňový doklad.
  7. jinak za doklad slouží objednávkový formulář.
  8. Pokud kupující vystaví objednávku na produkty, které nejsou běžně prodávány nebo na výjimečně velké množství produktů, bude na tento obchodní případ sjednána zvláštní dohoda.
  9. Podmínky ve smyslu článku IV. platí přiměřeně také při účtování služeb a nákladu s nimi spojených (např. dopravné, bankovní poplatky, atp.). Jejich úhradu platí kupující na základě faktury – daňového dokladu.
 1. Dodací podmínky

  1. Způsoby dodání zboží jsou následující:
   1. Osobním odběrem na adrese Tajemné elixíry, Na Letišti 42, 750 02 Bochoř, Česká republika
   2. Přepravní službou. Cena za přepravu se řídí platným ceníkem zvoleného dopravce a platí přepravní podmínky stanovené přepravní společností.
   3. Dopravou zajištěnou vlastními prostředky prodejce. V takovém případě je účtována cena za dopravu podle platného ceníku.
  2. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na smlouvou určeném místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.
  3. Při převzetí zboží kupující obdrží fakturu, případně paragon o koupi produktu.
  4. V případě doručování zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce, je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal (kartónová krabice u balíkových zásilek, strečová fólie u paletových zásilek) nebo originální jedinečná páska nebo u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek. O této skutečnosti je kupující povinen informovat ihned prodávajícího. Kupující je povinen zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je příjemce povinen dané rozdíly uvést na přepravním listu a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Podpisem soupisky dopravci kupující potvrzuje převzetí všech produktů, které jsou součástí dodávky zboží.
  5. V případě doručování zboží vlastními prostředky prodejce může kupující využít služby instalace a předvedení zboží, která je poskytována bezplatně.

 

 1. Reklamační řád

  1. Postup při reklamaci
   1. Kupující má právo uplatnit odpovědnost za vady do 14 dnu od převzetí zboží.
   2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
   3. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu.

 

 1. Informujte nás telefonicky, e-mailem, či písemně. Zajistěte prokázání uzavření kupní smlouvy např. fakturou či prodejním dokladem.
 2. Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
 3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené ve faktuře nebo v sekci kontakt.
  1. Záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2095 - § 2117 a  2165 - § 2174  občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány:

Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce

Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku , tedy:

a)                 zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)                 zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)                  zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d)                 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost).

Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti  a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

 

 1. Odstoupení od smlouvy – zákonné poučení

  1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
  2. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.
  3. 3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.
  4. Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám
  5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč.zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

Smluvní pokuty a sankce

Snažíme se ochránit ty, kteří přistupují zodpovědně ke svým závazků tak abychom Vám mohli poskytnout kvalitní služby a atraktivní ceny. Jelikož někteří zákazníci zneužívají naší ochoty a pro případy kdy tomu dochází jsou tu tyto sankce a poplatky.

K těmto sankcím přistupujeme jen v případech kdy nelze postupovat jinak.

Sankce a poplatky

Provozovatel si vyhrazuje právo na účtování poplatků a sankcí spojených se stornem objednávky, která je již odeslána, zpracována, jedná se o specifickou objednávku - zboží na zakázku nebo nepřevzetí zásilky.

Poplatky a sankce se nevztahují na nepřevzetí zásilky v důsledku poškození - musí být sepsán reklamační protkol s přepravcem a Vámi podepsán

a) Při nepřevzetí zásilky je účtován manipulační poplatek ve výši 15% z celkové ceny objednávky, poštovné a obalový materiál.
b) Při stornu již odeslané zásilky je účtován manipulační poplatek ve výši 15% z celkové ceny objednávky, poštovné  a obalový materiál.
c) Při stornu zpracované zásilky je účtován manipulační poplatek ve výši 7,5% z celkové ceny objednávky, může být účtován obalový materiál.
d) Při stornu nebo nevyzvednutí specifické objednávky - zboží na zakázku (větší množství, atyp, výroba na přání) účtován poplatek ve výši 100% z celkové ceny objednávky, může být účtován obalový materiál nebo manipulační poplatek.

 

Sankce a poplatky nabývají platnost dne 1.1.2014

 1. Platební podmínky

  1. Při platebním styku preferujeme především platbu proforma fakturou nebo dobírkou a hotovostní platební styk při osobním jednání.
  2. V případě významných zákazníku může prodávající poskytnout možnost platby fakturou se splatností. O tomto způsobu platby rozhoduje prodejce individuálně.
 2. Odpady

  1. Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh plní povinnost zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, přičemž prohlášení o shodě ve smyslu ust. § 13 tohoto zákona je k dispozici kupujícímu na elektronické adrese prodávajícího tajemne.elixiry@centrum.cz.
  2. K produktu bude účtován recyklační poplatek stanovený zákonem.
 3. Ostatní ujednání

  1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.
 4. Závěrečná ustanovení

  Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Podmínky jsou vypracovány v souladu s občanským zák. č.89/2012 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely
Aktualizováno 19.7.2015
Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů